Licogi 16 trả cổ tức tỷ lệ 5% cổ phiếu

Công ty CP Licogi 16 (HoSE: LCG) vừa chốt quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến trong tháng 11. Nguồn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối.

Với 98 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành 4,9 triệu cổ phiếu. Năm 2018, công ty lên kế hoạch trả cổ tức 12%, tương đương 117,6 tỷ đồng. Ngày 11/11, công ty sẽ trả cổ tức đợt 1 bằng tiền, tỷ lệ 7%. Như vậy, công ty đã hoàn thành kế hoạch cổ tức.

9 tháng năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu 1.776 tỷ đồng, tăng 9% cùng kỳ, hoàn thành 43% kế hoạch năm. Trong cơ cấu doanh thu, các hợp đồng xây dựng đóng góp 74%, hoạt động bất động sản chiếm tỷ trọng 25%. Theo giải trình của công ty, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có biên độ lợi nhuận cao dẫn đến lợi nhuận trong kỳ tăng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 153 tỷ đồng, hoàn thành 77% kế hoạch năm.

NDH