LHG : Lợi nhuận quý III tăng hơn gấp 3 lần cùng kỳ, hơn 300 tỷ phải thu ngắn hạn

Mặc dù hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, nhưng các khoản phải thu lớn chưa được thu hồi có khả năng hạn chế tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn tiếp theo.

Công ty Cổ phần Long Hậu (HOSE: LHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu tăng mạnh so với quý III/2015, đạt 112 tỷ đồng.

Trong kỳ, các khoản giảm trừ doanh thu của LHG tăng lên đến 40 tỷ đồng nên doanh thu thuần chỉ còn lại 72,4 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu thì doanh thu từ việc cho thuê đất đã phát triển hạ tầng chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 40 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng 68% giúp cho lợi nhuận gộp của công ty tăng 219% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng hơn gấp 3 lần, đạt 21 tỷ đồng.

LHG : Lợi nhuận quý III tăng hơn gấp 3 lần cùng kỳ, hơn 300 tỷ phải thu ngắn hạn - Ảnh 1

Nguồn: BCTC LHG

Lũy kế 9 tháng, LHG đạt 180 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 26% và 131% so với cùng kỳ năm 2015. Với kế hoạch đặt ra, LHG đã hoàn thành 61,9% kế hoạch tổng doanh thu và gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Về các khoản đầu tư vào công ty liên kết, LHG đang đầu tư lớn nhất vào công ty CP Chiếu sáng Công cộng TP.HCM (Sapulico) với giá trị 145,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 34% vốn cổ phần. Đây là khoản đầu tư được nhiều đánh giá sẽ mang lại lợi nhuận cao cho LHG.

Hiện tổng tài sản của LHG đã tăng 5,2% so với đầu năm 2015. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền của LHG tăng 54 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn vẫn đang ở mức cao, khoảng 326 tỷ đồng, chỉ giảm được 10 tỷ so với quý cuối II/2016.

LHG : Lợi nhuận quý III tăng hơn gấp 3 lần cùng kỳ, hơn 300 tỷ phải thu ngắn hạn - Ảnh 2

Trước đó, báo cáo phân tích của BSC cho rằng các khoản thu ngắn hạn của khách hàng 335,5 tỷ đồng tại 30/06/2016, có khoảng 250 tỷ là phải thu khó đòi (trong đó của Bê tông 6 là 96,76 tỷ đồng).