Lệ Thủy phấn đấu đạt 12 xã nông thôn mới

Bước sang năm 2017, Lệ Thủy đã đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thêm từ 3 – 4 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2,5% và thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 29,5 triệu đồng/người/năm.

Năm 2016, tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm ", nhân dân các địa phương trong huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã không ngừng huy động nội lực và tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của trên để xây dựng các tiêu chí theo kế hoạch, nhất là về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập…

Cũng trong năm qua, toàn huyện Lệ Thủy đã xây mới, sửa chữa nâng cấp, nhựa hóa hơn 49,4 km đường giao thông các loại; xây mới 7,8 km kênh mương; 12 công trình trường học và 4 nhà văn hóa thôn; tổng nguồn vốn đầu tư cho các công trình hơn 174 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp gần 8,1% … Tính đến cuối năm 2016, Lệ Thủy đã có 9/26 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 9 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 4 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí.

Bước sang năm 2017, Lệ Thủy đã đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thêm từ 3 – 4 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2,5% và thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 29,5 triệu đồng/người/năm.