Lễ hội người chết ở Mexico

Người dân Mexico đã bắt đầu hóa trang diễu hành trên phố, đánh dấu mùa lễ hội người chết tại nước này đã bắt đầu.