LDPC: Một bước mới tiến tới giới hạn Shannon

Trong vài năm trước đây, mã hóa turbo đã được bàn luận và xem như là kỹ thuật mã sửa lỗi trước FEC (Forward-Error Correction) để cải tiến hiệu suất kênh. Giờ đây, một hướng phát triển kỹ thuật mã hóa mới có tên gọi LDPC - kiểm tra bit chẵn lẻ mật độ thấp (Low-Density Parity Check), đang nổi lên và có khả năng sẽ thay thế mã hóa turbo trong việc lựa chọn FEC do nó cho phép nhà thiết kế tiến gần hơn tới giới hạn Shannon.