LĐLĐ tỉnh Lai Châu: Bàn giải pháp phát triển đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thu kinh phí CĐ ở các DN ngoài nhà nước giai đoạn 2016 - 2018. Giai đoạn 2013-2015, Lai Châu kết nạp được 229 đoàn viên, thành lập 19 CĐCS DN ngoài nhà nước. Hiện toàn tỉnh có 32/118 DN ngoài nhà nước có CĐCS. Sau hơn một năm ký kết chương trình phối hợp về thu kinh phí CĐ với cục thuế tỉnh, có gần 150 DN đã thực hiện việc trích nộp kinh phí CĐ với tổng số tiền trích nộp: 448.064.840đ.

Giai đoạn 2016 - 2018 LĐLĐ tỉnh phấn đấu thành lập mới 30 CĐCS; mỗi năm kết nạp mới 400 CNLĐ vào tổ chức CĐ; 70% DN có CĐCS thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NLĐ… Một số giải pháp được đưa ra là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến NLĐ và chủ sử dụng LĐ về Bộ luật LĐ, Luật CĐ; phối hợp với cục thuế tỉnh trong công tác thu phí CĐ, đồng thời làm tốt việc cấp kinh phí CĐ cho các CĐCS DN mới thành lập; thường xuyên hướng dẫn CĐCS mới thành lập cách thức tổ chức hoạt động gắn với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của NLĐ. LĐLĐ tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thu kinh phí CĐ; 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên từ năm 2013 - 2015.