LĐLĐ tỉnh – Cục thuế tỉnh Hòa Bình: Ký kết chương trình phối hợp về thu kinh phí công đoàn

Ngày 17.11, ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình Bùi Tiến Lực đã ký chương trình phối hợp về việc thu kinh phí công đoàn.

ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình Bùi Tiến Lực ký chương trình phối hợp

Theo chương trình đã ký, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm lập danh sách các công ty, doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh theo phân cấp thu gửi cơ quan thuế để thống nhất phối hợp theo dõi, đôn đốc thu kinh phí công đoàn. Định kỳ vào thời điểm cuối quý, công đoàn các cấp gửi danh sách các đơn vị còn nợ đọng kinh phí công đoàn và kết quả thực hiện thu kinh phí công đoàn của quý trước đến cơ quan thuế để phối hợp, đôn đốc thực hiện.

Về phía Cục thuế, cơ quan thuế phối hợp với LĐLĐ tỉnh tuyên truyền việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Nghị định hướng dẫn chi tiết về tài chính công đoàn của Chính phủ. Định kỳ, tháng đầu năm cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; vào đầu các quý cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp (nếu có biến động tăng, giảm) để LĐLĐ tỉnh đối chiếu và triển khai thu kinh phí công đoàn theo quy định.