LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN

Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh Bến Tre chọn 5 đơn vị (Thường trực LĐLĐ tỉnh tham dự) tổ chức hội nghị lấy ý kiến (LYK) sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN (khóa XI): CĐ Viên chức (LYK CĐCS các ban, ngành tỉnh trực thuộc CĐ Viên Chức), LĐLĐ TP.Bến Tre (LYK CĐCS xã, phường trực thuộc LĐLĐ thành phố), CĐ các KCN (LYK CĐCS trực thuộc CĐ các KCN, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh), CĐ ngành GDĐT (LYK CĐCS các trường THPT và CĐCS Trường Cao đẳng Bến Tre), LĐLĐ huyện Thạnh Phú (LYK CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ huyện Thạnh Phú). Ngoài ra, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hội nghị LYK theo kế hoạch: LĐLĐ TP.Bến Tre và LĐLĐ các huyện Ba Tri, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm LYK loại hình CĐCS xã, phường và CĐCS khu vực ngoài quốc doanh (LĐLĐ huyện Ba Tri mời thêm đại biểu nghiệp đoàn nghề cá); LĐLĐ các huyện Chợ Lách, Thạnh Phú, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc LYK loại hình CĐCS trường học và CĐCS cơ quan hành chính sự nghiệp (LĐLĐ huyện Bình Đại mời thêm đại biểu nghiệp đoàn nghề cá); CĐ ngành, CĐ Viên chức, CĐ các KCN LYK theo đối tượng ngành quản lý. Việc tổ chức hội nghị LYK triển khai từ ngày 6 - 10.10.

LĐLĐ tỉnh Bến Tre: Tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN - Ảnh 1

L.N.G