Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho dân quân tự vệ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Cục Dân quân tự vệ (Cơ quan chủ trì soạn thảo) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho dân quân tự vệ.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Thông tư nêu trên.

 Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Các ý kiến tham gia đóng góp gửi về Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (địa chỉ: Số 7, phố Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội); hoặc về Bộ Quốc phòng qua địa chỉ email: info@mod.gov.vn.

THẾ TRUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-sua-doi-thong-tu-ve-tap-huan-boi-duong-huan-luyen-hoi-thi-hoi-thao-dien-tap-cho-dan-quan-tu-ve-781033