Lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm ở các cấp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngày 4-7, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 60/2008/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các cấp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126233&sub=67&top=40