Lập danh mục dự án sử dụng 36 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Chuyển từ kiềm chế lạm phát sang ngăn ngừa đà suy giảm kinh tế, Chính phủ đã chủ trương đẩy mạnh đầu tư cho một số lĩnh vực, tiêu thụ nhiều nguyên vật liệu và sản phẩm, tạo nhiều công ăn việc làm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195509