Lập các đoàn công tác chống dịch tiêu chảy cấp

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế chủ trì, thành lập ngay một số đoàn công tác do các thành viên Chính phủ làm trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tại một số vùng trọng điểm.