Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tái định cư sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tái định cư sân bay Long Thành - Ảnh 1

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định theo quy định, báo cáo Thủ tướng bảo đảm kịp tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV theo quy định. Các bộ, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng và sớm hoàn thiện các nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.