Lãnh đạo khối báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Trong hai ngày 16 và 17-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ khu vực phía nam (từ Bình Phước đến Cà Mau). Các báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cùng Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW và Kết luận số 09 đã được Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) thông qua.

Lãnh đạo khối báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) - Ảnh 1

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm rõ những mục tiêu, quan điểm, nội dung cốt lõi, nhiệm vụ, giải pháp, những điểm mới của các nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) để nhận thức sâu sắc hơn nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị của đất nước và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sau hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật ở phía nam tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại cơ quan, đơn vị mình và xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp để nhanh chóng đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vào thực tiễn cuộc sống.