Lãnh đạo chặt chẽ, hiệu quả việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp

QĐND - Ngày 11-4, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Chỉ thị 177 của Thường vụ QUTW về việc lãnh đạo đại hội công đoàn (ĐHCĐ) các cấp trong quân đội và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 281 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTW). Theo đó, Chỉ thị của Thường vụ QUTW xác định rõ 5 nội dung cụ thể để cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo ĐHCĐ các cấp và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 281. Trước hết, Thường vụ QUTW yêu cầu cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung được xác định trong Chỉ thị 12, ngày 24-2-2012 của Ban Bí thư về lãnh đạo ĐHCĐ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018 và nội dung chỉ thị của Thường vụ QUTW. Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, đánh giá đúng thực trạng tình hình đội ngũ CNVC, LĐQP; kết quả hoạt động công đoàn ở mỗi cấp. Đặc biệt, trong đánh giá, Thường vụ QUTW chỉ đạo không chỉ nêu bật những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mà cần thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, phân tích sâu sắc nguyên nhân để từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Đặc biệt, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Chương trình hành động của QUTW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước", Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

QĐND - Ngày 11-4, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Chỉ thị 177 của Thường vụ QUTW về việc lãnh đạo đại hội công đoàn (ĐHCĐ) các cấp trong quân đội và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 281 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTW). Theo đó, Chỉ thị của Thường vụ QUTW xác định rõ 5 nội dung cụ thể để cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo ĐHCĐ các cấp và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 281. Trước hết, Thường vụ QUTW yêu cầu cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung được xác định trong Chỉ thị 12, ngày 24-2-2012 của Ban Bí thư về lãnh đạo ĐHCĐ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018 và nội dung chỉ thị của Thường vụ QUTW. Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, đánh giá đúng thực trạng tình hình đội ngũ CNVC, LĐQP; kết quả hoạt động công đoàn ở mỗi cấp. Đặc biệt, trong đánh giá, Thường vụ QUTW chỉ đạo không chỉ nêu bật những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mà cần thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, phân tích sâu sắc nguyên nhân để từ đó xác định mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Đặc biệt, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Chương trình hành động của QUTW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước", Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, Thường vụ QUTW chỉ đạo các cấp ủy đảng lãnh đạo tốt việc lựa chọn nhân sự bầu vào ban chấp hành công đoàn các cấp, cũng như chuẩn bị chu đáo nội dung sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 281 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Thường vụ QUTW chỉ rõ: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt ĐHCĐ các cấp và sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 281 phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống CNVC, LĐQP và ở từng cơ quan, đơn vị; tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn quân trong năm 2012 và những năm tiếp theo...

LÊ LONG KHÁNH