Lãng quên nông nghiệp - một trở lực của công nghiệp hóa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- TS.Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT, cho rằng, giữa NN và CN có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=68738