Làng có nghề, chưa có làng nghề

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dân cư các làng ở miền Trung không sống tập trung như ở phía bắc. Sự tản mát trong phân bổ dân cư, dẫn đến tản mát về nghề. Gần như tỉnh nào cũng có vài chục làng có nghề truyền thống nhưng manh mún.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=72855