Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

Những năm qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành một phong trào rộng khắp, trở thành một 'điểm sáng' của công tác giảm nghèo bền vững. Không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, việc làm đầy ý nghĩa nhân văn này còn là động lực để phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lan-toa-phong-trao-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-124278.htm