Làm rõ những vấn đề mới nổi về an ninh, trật tự

  Chính Phủ
  7 liên quanGốc

  Dự hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Công an nhân dân (Bộ Công an), sáng 14/1, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị Tạp chí tiếp tục làm rõ những vấn đề mới nổi lên trong bảo vệ an ninh, trật tự.

  Trong năm 2013, Tạp chí Công an nhân dân đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, kịp thời tổ chức định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của lực lượng Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

  Các bài viết trên Tạp chí, các báo cáo tham gia các hội thảo khoa học góp phần vào việc xây dựng, hoàn thiện lý luận công tác Công an; đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ.

  Thượng tướng Bùi Văn Nam cho rằng tạp chí cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với đội ngũ cộng tác viên, chú trọng công tác định hướng nghiên cứu, bảo đảm xây dựng đội ngũ cộng tác viên có chất lượng, có trình độ lý luận, đủ kiến thức để trình bày những vấn đề được xã hội, lực lượng công an quan tâm.

  Ngoài ra, cần tiếp tục tham mưu và trực tiếp tổ chức nghiên cứu, hội thảo khoa học, tổng kết các chuyên đề công tác lớn, làm rõ những vấn đề mới nổi lên, những vấn đề còn đang vướng mắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Đặc biệt cần tổ chức nghiên cứu, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động mới cũng như xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương châm, chủ trương, biện pháp, đối sách với những loại tội phạm mới xuất hiện trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

  Huy Hoàng

   Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/hoat-dong-bo-nganh/lam-ro-nhung-van-de-moi-noi-ve-an-ninh-trat-tu/191016.vgp