Làm rõ cơ sở thực tiễn giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

KTĐT - Sáng 16/4, tại Phiên họp thứ 17, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến vào Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

Dự án này gồm 5 chương và 34 điều, tăng thêm 1 chương, 16 điều so với Luật hiện hành. Dự án Luật đã bổ sung chức năng cho MTTQ Việt Nam là "đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân".

Quy định này được nhiều ý kiến tán thành. Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các thành viên UBTVQH cho rằng: Cần xác định rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để quy định phạm vi giám sát và phản biện xã hội chỉ bao gồm hẹp trong phạm vi những vấn đề "có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân" hay mở rộng mọi vấn đề. Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa nêu ý kiến: "Hiện nay, chúng ta có giám sát quyền lực của cơ quan dân cử, giám sát quyền lực chính trị của các cơ quan Đảng, còn giám sát của MTTQ là mang tính chất dân nhân và đó chính là bản chất giám sát của MTTQ và điều này cũng phù hợp với vị trí của MTTQ Việt Nam được quy định trong Hiến pháp và pháp luật là nơi tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước".