Lạm phát không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ODA

    Báo VTC News
    10 đăng lạiGốc

    Ông Daisuke Matsugana, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, khẳng định lạm phát hiện nay không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA của Việt Nam và trong năm tài chính 2008, Việt Nam vẫn là nước ưu tiên hàng đầu nhận viện trợ ODA của Nhật Bản.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243911/Default.aspx