Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo thống nhất với Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định (gồm báo cáo quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch); đồng thời cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch và chịu trách nhiệm rà soát, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu quy hoạch theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo chỉ đạo của UBND tỉnh vào ngày 8/4/2024; chia sẻ đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch.

Các cơ quan, đơn vị kể trên chịu trách nhiệm quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn lập Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Linh Đan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/lam-dong-day-nhanh-tien-do-chat-luong-cac-quy-hoach-thoi-ky-2021---2030-d213065.html