Làm điểm công ty nhà nước thuê Tổng Giám đốc

    Báo Hà Nội Mới
    8 đăng lạiGốc

    Theo công văn của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã giao Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp lựa chọn các công ty nhà nước chưa thuộc diện cổ phần hóa, tổ chức làm điểm việc ký hợp đồng với Tổng Giám đốc trong năm 2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/189003