Làm cho khoa học và công nghệ trở thành sức sản xuất trực tiếp có năng suất cao, giá trị gia tăng lớn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Chuẩn bị tổng kết mười năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương (khóa VIII) về khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo, chuẩn bị Hội nghị lần thứ bảy BCH trung ương (khóa X) sắp tới, trong đó có chuyên đề về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, sáng 27-6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125293&sub=72&top=41