Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư là 10,5%/năm

(HQ Online)- Đó là quy định do Bộ Tài chính mới ban hành tại Thông tư số 108/2014/TT-BTC về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu là 7,8%/năm.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 10,5%/năm.

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 7,8%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm.

Thông tư nêu rõ: Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo quy định nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư quy định tại Thông tư này được áp dụng theo từng lần trả nợ của chủ đầu tư cho tổ chức tín dụng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-8-2014.