Lai Châu thi 'Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính'

Ban Tổ chức Cuộc thi 'Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019' vừa ban hành Thể lệ cuộc thi 'Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019' cho các đối tượng tham gia không giới hạn về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.

Đối tượng cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; khuyến khích các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp có sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (trừ các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi). Các đối tượng tham gia không giới hạn về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.

Nội dung dự thi là sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh nói chung hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tập trung vào một số nội dung chính sau:

Sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Sáng kiến, giải pháp đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và cá nhân.

Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ, thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước.

Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tác phẩm dự thi có thể là bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về cácsáng kiến, giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu.Bài dự thi trình bày với hình thức bản thuyết minh sáng kiến, giải pháp.

Các sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu bắt buộc phải tham gia tối thiểu 02 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa; UBND các huyện, thành phố tham gia tối thiểu 02 bài dự thi (không tính bài dự thi của UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp) không hạn chế số lượng tối đa.

Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tham gia, không hạn chế số lượng tối đa.

Thể lệ dự thi cũng nêu rõ, bài dự thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại của người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả), có mẫu kèm theo.

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 (nếu đánh máy sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14). Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ liệu phần mềm, hình ảnh hoặc video.

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận bài dự thi của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân bắt đầu từ tháng 7 đến hết ngày 15/8/2019 (nếu gửi qua dịch vụ Bưu chính tính theo dấu bưu điện).

Việc chấm bài dự thi, công bố kết quả và trao giải sẽ được tiến hành trong tháng 9/2019.

VỀ GIẢI THƯỞNG:

1. Giải tập thể: Gồm03 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:

+ 01 Giải nhất: 3.000.000đ/giải

+ 01 Giải nhì: 2.000.000đ/giải.

+ 01 Giải ba: 1.500.000đ/giải.

2. Giải cá nhân: Gồm 16 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi), cụ thể:

+ 01 Giải nhất: 6.000.000đ/giải.

+ 02 Giải nhì: 3.000.000đ/giải.

+ 03 Giải ba: 2.000.000đ/giải.

+ 10 Giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải.

Quang Minh

Loading...