Lai Châu: Phấn đấu 95% số cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa

Kế hoạch đưa mục tiêu đến năm đến năm 2020 có 95% số cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa; 96% trở lên hộ gia đình cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa;

Lai Châu: Phấn đấu 95% số cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa - Ảnh 1

25% trở lên số cán bộ, giáo viên và nhân viên tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 40% - 60% số trường phổ thông tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa 2 lần/tuần; 85% - 90% số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định …

Định hướng đến năm 2030, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, 100% số giáo viên đạt chuẩn và chuyên môn, năng lực sư phạm, 100% số cán bộ quản lý giáo dục các cấp học được bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý. 100% số cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa. 98% trở lên hộ gia đình cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Sở GD&ĐT đưa ra 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên phát triển bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa phát triển lành mạnh trong cơ quan, đơn vị trường học.