Lai Châu cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế

    Gốc

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý Lai Châu cần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, trên cơ sở khai thác tốt những lợi thế so sánh.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216331/Default.aspx