Lá cờ truy điệu các chiến sĩ hy sinh ở Thái Lão - Hưng Nguyên, năm 1930

ND - Trong Bảo tàng Xô-viết Nghệ Tĩnh có một lá cờ gốc, treo trong lễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh cuộc đấu tranh ngày 12-9-1930 ở Thái Lão, Hưng Nguyên.