Ký Tuyên bố chung Việt – Mỹ về an toàn sản phẩm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng STAMEQ thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ và Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ CPSC sáng nay vừa ký tuyên bố chung hợp tác trong lĩnh vực an toàn sản phẩm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130611&sub=72&top=41