Ký quy chế phối hợp liên ngành về tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm

  Mới đây, VKSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị liên ngành sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa VKSND tỉnh – Công an tỉnh – Bộ đội biên phòng – Cục Hải quan – Chi cục Kiểm lâm – Cục Thuế - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước và tập huấn liên ngành về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

   VKSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị liên ngành sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa VKSND tỉnh – Công an tỉnh – Bộ đội biên phòng – Cục Hải quan – Chi cục Kiểm lâm – Cục Thuế - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.

  VKSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị liên ngành sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa VKSND tỉnh – Công an tỉnh – Bộ đội biên phòng – Cục Hải quan – Chi cục Kiểm lâm – Cục Thuế - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước.

  Theo đó, tại Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCPHLN-CA-VKS-BĐBP-CHQ-CCKL-CT-CCQLTT ngày 31/5/2018 trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

  Cụ thể, Sau khi Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 06-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”, Lãnh đạo các ngành đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã phát huy tính tích cực của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

   Toàn cảnh Hội nghị ký quy chế phối hợp liên ngành.

  Toàn cảnh Hội nghị ký quy chế phối hợp liên ngành.

  Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm để từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, việc nghiên cứu triển khai, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bám sát các nội dung của Chỉ thị 06-CT/TU và các quy định pháp luật mới ban hành như Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015… và văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương hướng dẫn thi hành các đạo luật mới trên.

  Các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành, phân công cán bộ chuyên môn theo dõi, lãnh đạo phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm qua đó đã nâng cao nhận thức, đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác khởi tố điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đối với những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan hoặc các trường hợp theo Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc đã kịp thời báo cáo và tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng.

  Kết quả, qua 4 năm thực hiện Quy chế số 01 đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác phối hợp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp tốt, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhận thức, đánh giá chứng cứ đối với những vụ việc còn nhiều quan điểm khác nhau, các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, chưa có văn bản hướng dẫn.

  Trên cơ sở đó đã giúp việc giải quyết các vụ việc được nhanh chóng, có căn cứ, đảm bảo tỷ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm hàng năm đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu đã được giao theo Nghị quyết của Quốc hội; đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đúng pháp luật, hạn chế oan sai, bỏ lọt tội phạm, giảm tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, hạn chế án bị hủy, sửa. Đặc biệt, liên ngành đã phối hợp giải quyết đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm, tạo được sự đồng tình của dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

  Tại Hội nghị, các đơn vị đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Theo đó, Quy chế phối hợp có 14 điều, được bố cục ở 3 chương. So với Quy chế số 01, dự thảo Quy chế không có gì thay đổi.

  Quy chế phối hợp đã quy định cụ thể hơn về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.

  Hoa Việt

  Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/ky-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-ve-tiep-nhan-giai-quyet-tin-bao-ve-toi-pham-125175.html