Ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận TW và Ban Cán sự Đảng Chính phủ

Việc thực hiện chương trình phối hợp sẽ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân...

Ký kết phối hợp giữa Ban Dân vận TW và Ban Cán sự Đảng Chính phủ - Ảnh 1

Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ký kết Chương trình phối hợp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 11/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2020.

Mục đích của chương trình ký kết nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp,” Chương trình hành động số 31-Ctr/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chương trình cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Theo Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, việc thực hiện chương trình phối hợp sẽ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ vai trò của công tác dân vận đã được khẳng định trong sự nghiệp cách mạng đất nước. Vai trò của công tác dân vận cũng đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định rõ, đặc biệt trong giai đoạn mới, công tác dân vận có vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân. Dân vận là gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Thủ tướng cho rằng việc ký kết này quan trọng nhưng việc tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận còn quan trọng hơn.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước phải nâng cao hiệu quả công tác dân vận từ phương thức hoạt động đến phong cách của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân. N hững chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi ban hành đều phải gắn với quyền lợi của nhân dân, phải lấy ý kiến của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị tăng cường phối hợp giữa hệ thống dân vận các cấp với cơ quan hành chính nhà nước. Mỗi cán bộ hành chính phải không chỉ làm tốt công tác quản lý nhà nước, mà còn cần quan tâm đến công tác dân vận. Hệ thống cơ quan nhà nước tạo điều kiện cho cơ quan dân vận các cấp và công tác dân vận nói chung, đây là điều kiện tốt để cơ quan dân vận hoàn thành tốt nhiệm vụ./.