Kỳ họp thứ 6 - Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

Sau 2 đợt họp với 22 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ, sôi nổi, đổi mới, trí tuệ, trách nhiệm và đồng thuận cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Nội dung của Kỳ họp đã thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Đây là kỳ họp được đánh giá có nhiều đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ky-hop-thu-6-dap-ung-ngay-cang-tot-hon-yeu-cau-thuc-tien-102942.htm