Ký hợp đồng vay tín dụng đóng mới 300 toa xe hàng

Tổng mức đầu tư của dự án là 324.620 triệu đồng, trong đó vốn tự có 58.611 triệu đồng, vốn vay NHTM 48.693 triệu đồng và vốn vay NHPT 217.316 triệu đồng.

Tổng công ty ĐSVN và Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa ký hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư dự án “Đóng mới 300 toa xe hàng”. Dự án được triển khai từ tháng 1-9/2011. Dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quyết định của Chính phủ. Theo biên bản ký kết, tổng số vốn cho vay tối đa (70% tổng mức đầu tư TSCĐ trước thuế của dự án) là 217.316 triệu đồng. Lãi suất cho vay vốn tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng, hiện tại là 9,6%/năm. Thời hạn cho vay 96 tháng. Thời hạn ân hạn 12 tháng. Thời gian trả nợ là 84 tháng; bắt đầu trả nợ từ tháng thứ 13 kể từ khi giải ngân khoản vốn vay đầu tiên. T.T