Ký chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh và Thanh tra tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC).

Trong chương trình phối hợp, 2 cơ quan sẽ trao đổi và cung cấp thông tin kịp thời về công tác nội chính, PCTN, lãng phí; trao đổi khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thông qua giải quyết KN, TC và qua thanh tra, kiểm tra...

Đồng thời, phối hợp tham mưu, đề xuất những chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực nội chính và PCTN; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN...

Trong cách thức phối hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ chủ trì các cuộc kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; yêu cầu Thường trực Tỉnh ủy xác minh những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra và định hướng xử lý đối với những vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đồng thời, cử cán bộ tham gia các cuộc đối thoại, giải quyết đơn thư KN, TC; các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác nội chính, PCTN theo đề nghị của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh sẽ chủ trì cung cấp cho Ban Nội chính Tỉnh ủy các báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết KN, TC, PCTN; chương trình, kế hoạch thanh tra và kết luận các cuộc thanh tra theo quy định... Phối hợp tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết các vụ KN, TC tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc; cử cán bộ tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN theo đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Định kỳ 6 tháng 1 lần, 2 cơ quan tổ chức họp đánh giá lại kết quả công tác phối hợp. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sẽ cùng trao đổi, bổ sung để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao.

Trọng Tài