KSD: Chủ tịch HĐQT Hoàng Tùng đăng ký mua 350,000 cp

Trong thời gian ngày 28/01 đến 26/02/2016, Chủ tịch HĐQT Hoàng Tùng của CTCP Đầu tư DNA (HNX: KSD) đăng ký mua 350,000 cp nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: KSD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,128,700 CP (tỷ lệ 9.41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 350,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/01/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/02/2016./.