KSA: Chủ tịch mua thành công 200.000 cổ phiếu

(NDHMoney) Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Thuận Hamico (mã KSA - HOSE) vừa mua thành công cổ phiếu của công ty.

Cụ thể từ ngày 15/3 - 15/4, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị KSA đăng ký mua thêm 200.000 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư qua phương thức khớp lệnh qua sàn.

Kết thúc giao dịch, ông Dũng đã mua đủ sổ cổ phiếu đăng ký nâng tổng số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ lên 3.219.824 cổ phiếu.

Được biết, Hội đồng Quản trị KSA đã thông qua việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 với doanh thu thuần là 30,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7,91 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2012 được thông qua là 270 tỷ đồng doanh thu thuần và 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đồng thời, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Dự kiến đến đầu tháng 5, KSA sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Nội dung dự kiến họp cổ đông gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012; Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; Thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Thuận; Báo cáo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát...