Kon Tum: Nhiều tồn tại trong thanh tra, tiếp công dân

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã giao UBND tỉnh Kon Tum thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và gửi kết quả thực hiện đến TTCP để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8/2017.

Kon Tum: Nhiều tồn tại trong thanh tra, tiếp công dân - Ảnh 1

TP Kon Tum được xác định là tâm điểm đầu tư của tỉnh Kon Tum. Ảnh: Lê Nguyên

Giám đốc Sở Tài chính không tiếp công dân định kỳ

Qua cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN - giai đoạn từ 1/1/2012 đến 31/12/2015), TTCP đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế như: Chủ tịch UBND tỉnh còn ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân; việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC đối với các sở, ngành, huyện, thị chưa được thường xuyên.

Một số vụ việc KN kéo dài, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; vẫn còn đơn thư KN lên cấp trên; việc tham mưu của cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố còn hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KN,TC và PCTN ở một số địa phương, đơn vị. Việc thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm tại một số cơ quan, đơn vị chưa đạt theo kế hoạch đã phê duyệt (Sở Giao thông Vận tải đạt 38,9%; thành phố Kon Tum đạt 78,3%; huyện Ngọc Hồi đạt 58%; huyện Kon Ray đạt 74%); việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý sau thanh tra chưa được triệt để và kiên quyết; chất lượng một số cuộc thanh tra còn thấp.

Về công tác tiếp dân giải quyết KN,TC, Chủ tịch UBND một số huyện và thủ trưởng một số sở, ngành tiếp dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định, như huyện Tu Mơ Rông tiếp 55/96 lần (đạt 57,2%); huyện Đắk Glei tiếp 20/96 lần (đạt 20,8%); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp 39/48 lần (đạt 81,2%). Đặc biệt, Giám đốc Sở Tài chính không tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa bố trí Phòng tiếp công dân riêng. Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Đắk Glei, huyện Sa Thầy, huyện Đắk Hà, huyệ̣n Đắk Tô, huyện Tu Mơ Rông, thành phố Kon Tum chưa ghi chép đầy đủ việc tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ tại sổ tiếp công dân. Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành Quy chế tiếp công dân.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC tại các huyện Sa Thầy, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác; chưa phân công cán bộ làm công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định.

Các Sở: Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; các huyện Tu Mơ Rông, Đắk Glei, Sa Thầy, Đắk Hà, Đắk Tô chưa niêm yết lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo theo quy định; huyện Đắk Tô chưa thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ tiếp công dân theo qui định.

Về công tác PCTN, việc công khai minh bạch trong các hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương chưa kịp thời, chưa đúng với quy định, chưa ban hành cụ thể, đầy đủ các định mức tiêu chuẩn, chế độ về đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác thuộc thẩm quyền, chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; Sở Tài chính chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; TP Kon Tum, các huyện Sa Thầy, Kon Rầy, Đắk Hà chưa thực hiện việc công khai trong quản lý, sử dụng đất đai.

Việc kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm so với quy định, chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, việc thực hiện chê độ báo cáo công tác PCTN chưa kịp thời; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN của một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc.

Một số cơ quan, đơn vị người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về công tác PCTN nên việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa chặt chẽ, kiên quyết, thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu trong lĩnh vực PCTN chưa đảm bảo về số lượng theo quy định; việc công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ của một số đơn vị chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 1/8/2017

Tổng TTCP Phan Văn Sáu đã kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý tại Văn bản số 4590/VPCP của Văn phòng Chính phủ. UBND tỉnh Kon Tum thực hiện các kiến nghị của TTCP tại Kết luận nêu trên và gửi kết quả thực hiện đến TTCP để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8/2017.

Cụ thể, giao Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo và thực hiện tốt việc tiếp công dân theo đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KN,TC và PCTN, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp PCTN; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KN,TC và PCTN, tập trung tại các huyện, thị và các sở, ngành để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm…

Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với Giám đốc Sở Tài chính về việc không tiếp công dân định kỳ theo quy định; Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tiếp công dân chưa đúng quy định; Sở Giao thông Vận tải, UBND TP Kon Tum, UBND huyện Kon Rầy trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra chưa đạt.

Chỉ đạo Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chú trọng công tác giám sát đoàn thanh tra, thẩm định kết quả thanh tra để chấn chỉnh nhũng sai sót về trình tự, thủ tục, thời gian hoạt động các cuộc thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; tập trung thu hồi tiền, tài sản vi phạm vào ngân sách Nhà nước và xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh tăng cường công tác tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC trên toàn tỉnh, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém được nêu trong kết luận thanh tra này.

Đối với KN của ông Nguyễn Trường Danh và KN của ông Lê Tấn Sỹ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao TTCP chủ trì, phối họp với UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra, thống nhất biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lê Nguyên