Kon Tum kiên quyết xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công

Kon Tum kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

Các đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, dự án liên vùng, có tác động lan tỏa… Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý (báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 4 năm 2024); tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án; coi kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan.

Đặc biệt, UBND tỉnh này yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở chuyên ngành, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ, điều chuyển vốn đầu tư cho các dự án, công trình đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và quy định; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư trong việc lập, thực hiện kế hoạch giải ngân chi tiết của từng dự án; trên cơ sở đó, định kỳ hàng tháng tổng hợp, phối hợp với các đơn vị có liên quan công khai các chủ đầu tư, danh mục các dự án thực hiện giải ngân chậm kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh để biết, chỉ đạo…

Linh Đan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/kon-tum-kien-quyet-xu-ly-hanh-vi-tieu-cuc-tham-nhung-trong-quan-ly-dau-tu-cong-d213066.html