Kịp thời thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Các cuộc thanh tra phải nâng cao chất lượng, kết luận rõ nguyên nhân của sai phạm, nhất là các trường hợp có tham nhũng, tiêu cực hoặc có sơ hở về cơ chế, chính sách; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; chú trọng xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản...

Kịp thời thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật - Ảnh 1

Ảnh minh họa: http://static.antoangiaothong.gov.vn/

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN); kết quả thẩm tra Báo cáo công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng mới đây đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2269 ngày 18/4/2017 về thực hiện Kế hoạch số 68 ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Kết luận 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và Kế hoạch số 70 ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư về PCTN tại Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Chủ động, tích cực quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch số 2562 ngày 25/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08 ngày 14/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12 ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm đảm bảo có hiệu quả.

Rà soát, đánh giá, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch công tác PCTN của ngành, địa phương, cơ quan năm 2017 để tổ chức thực hiện đông bộ, hiệu quả.

Trong 6 tháng cuối năm 2017 cần chú trọng triển khai thực hiện các nội dung sau:

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí để khắc phục các hạn chế nêu trong báo cáo công tác PCTN của ngành, địa phương của 6 tháng đầu năm 2017 (về công tác tuyên truyền, về các biện pháp phòng ngừa, về công tác kiểm tra nội bộ, về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm pháp luật, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, về yêu cầu giải trình và xác minh, kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập...).

b) Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, trong đó chú trọng tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc theo nội dung chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương tại Công văn số 1051 ngày 24/1/2017 và nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1987 ngày 7/7/2017.

c) Thanh tra tỉnh chỉ đạo Thanh tra các sở, ban, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố tập trung triển khai, hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch 2017, thực hiện công khai kết luận thanh tra và văn bản xử lý kết luận thanh tra, kết quả và xử lý việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 33 ngày 27/3/2015 của Chính phủ. Tăng cường công tác nắm thông tin để kịp thời thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là các vấn đề đã được dư luận xã hội quan tâm và người dân, doanh nghiệp phản ánh, bức xúc. Các cuộc thanh tra phải nâng cao chất lượng, kết luận rõ nguyên nhân của sai phạm, nhất là các trường hợp có tham nhũng, tiêu cực hoặc có sơ hở về cơ chế, chính sách; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; chú trọng xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời chuyển đến cơ quan điều tra để tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tập trung thực hiện tự rà soát thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2016 nhằm kịp thời khắc phục việc chậm trễ việc thực hiện kết luận thanh tra và phát hiện các sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1975 ngày 4/7/2017 về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2016.

Thanh tra tỉnh chủ động kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện công tác PCTN năm 2017 tại một số sở, ngành và UBND huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2017 cấp tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn này. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo theo quy định.

Hàn Ngọc