Kinh tế số sẽ góp 25% GRDP của TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kinh-te-so-se-gop-25-grdp-cua-tphcm-51862.htm