Kinh nghiệm thu hút đầu tư phát triển của Vĩnh Phúc

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Mười năm trước đây, Vĩnh Phúc là một tỉnh thuần nông, có điểm xuất phát thấp, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 52,54% giá trị GDP, công nghiệp chiếm 12,86%, GDP bình quân đầu người chỉ đạt gần 140 USD…Đến nay, qua tổ chức thực hiện đường lối đẩy mạnh CNH, HĐH, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Vĩnh Phúc đã tạo lập môi trường thông thoáng, hấp dẫn, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107237&sub=56&top=38