Kinh nghiệm quản lý phương tiện ở HTX vận tải Thăng Long

    Gốc

    Cũng như hầu hết các HTX giao thông vận tải trong cả nước, HTX vận tải Thăng Long (Hà Nội) là mô hình HTX dịch vụ hỗ trợ, xã viên tham gia HTX chỉ góp vốn tối thiểu, phương tiện vẫn là sở hữu của xã viên.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17791