Kiện toàn BCĐ phòng, chống AIDS, tệ nạn xã hội

Chỉ đạo này của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Khi cộng đồng chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội Cai nghiện ma túy và trách nhiệm xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 2009 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trước ngày 30/11 tới. Việc làm này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Các cơ quan là Thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định, gửi về cơ quan giúp việc Ủy ban Quốc gia (Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ) để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia./.