Kiên quyết xóa bỏ tổ chức 'Hội thánh của đức chúa trời mẹ' ở Hải Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kiên quyết xóa bỏ tổ chức 'Hội thánh của đức chúa trời mẹ'.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của "Hội thánh của đức chúa trời mẹ"

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của "Hội thánh của đức chúa trời mẹ"

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của "Hội thánh của đức chúa trời mẹ" để cảnh giác, không bị lôi kéo; xử lý theo quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị đối với người tham gia, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời, kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh của đức chúa trời mẹ" tại địa phương, không để hình thành các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức này. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường công tác thông tin, quán triệt cho đoàn viên, hội viên, nhân dân nhận thức rõ bản chất, thủ đoạn, phương thức hoạt động của hội này để cảnh giác, không bị lôi kéo...

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/kien-quyet-xoa-bo-to-chuc-hoi-thanh-cua-duc-chua-troi-me-o-hai-duong-357441.html