Kiên quyết đưa cán bộ không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy Nhà nước

Trước phiên trả lời trực tiếp trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn đã chuẩn bị bản báo cáo dài 12 trang giải trình về sắp xếp bộ máy sau khi sáp nhập các đầu mối, giải pháp sắp xếp các cán bộ, công chức không đủ tiêu chuẩn...