Kiến nghị kiểm điểm 9 tập thể

Đó là một trong những kết quả thanh tra năm 2016 của Thanh tra huyện Hải Hà (Quảng Ninh) sau khi triển khai thực hiện 4 cuộc thanh tra tại 10 đơn vị.

Bên cạnh đó, Thanh tra huyện đã phát hiện và kiến nghị thu hồi nộp về ngân sách Nhà nước hơn 176 triệu đồng.

Cùng kỳ, UBND huyện Hải Hà đã tiếp 92 lượt công dân với 63 vụ việc; tiếp nhận 145 đơn, trong đó, có 4 đơn tố cáo, 1 đơn khiếu nại, 140 đơn kiến nghị, đề nghị. Đến nay, đã giải quyết 140/145 đơn, đạt 96,6%.

Qua giải quyết đơn tố cáo, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 triệu đồng; đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND xã, cán bộ kế toán xã và một số cán bộ thôn có liên quan.

Năm 2017, Thanh tra huyện Hải Hà tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện xử lý sau thanh tra tại cơ quan, đơn vị và đối tượng được thanh tra. Đồng thời, phấn đấu giải quyết kịp thời các đơn thư mới phát sinh và tập trung giải quyết các đơn tồn đọng kéo dài...

TT