Kiến nghị giải pháp nâng cao đời sống đồng bào thiểu số

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc phiên họp tại Hà Nội, đánh giá kết quả giám sát việc thực hiện hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243950/Default.aspx