Kiến nghị đưa các sản phẩm đầu tư mới vào Luật Chứng khoán

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại buổi hội thảo “Rà soát Luật chứng khoán sau một năm có hiệu lực” do UBCK NN tổ chức, ông Nguyễn Vũ Quang Trung - PGĐ TTGDCK Hà Nội và nhiều đại diện các CTCK cho rằng, Luật Chứng khoán nên hướng đến việc mở rộng, quy định sớm cho áp dụng các sản phẩm đầu tư mới,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=68991