Kiến nghị chính sách về nhà ở với cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn TPHCM

UBND TPHCM vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' (giai đoạn 2019-2024).

Trong 5 năm qua, TPHCM đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, lực lượng và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ và Bộ Quốc phòng có quy định cụ thể về chế độ, chính sách bảo vệ, quan tâm lợi ích đối với người dân tham gia phong trào bảo vệ biên giới.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư, hỗ trợ có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới; kiến nghị có chính sách đầu tư, bảo vệ, hỗ trợ phù hợp để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, quan tâm đầu tư hiện đại hóa lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM...

NGÔ BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/kien-nghi-chinh-sach-ve-nha-o-voi-can-bo-chien-si-tren-dia-ban-tphcm-post728279.html